27 ธันวาคม 2565

โครงการ แบ่งปันน้ำใจ พื้นที่ห่างไกลได้ไออุ่น

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด ได้จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ พื้นที่ห่างไกลได้ไออุ่น” เพื่อให้พนักงานร่วมบริจาค เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนฯ มอบสิ่งของประเภทเสื้อผ้าและสิ่งของต่าง ๆ ของพนักงานในบริษัทฯ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสะพานบุญ เปลี่ยนจากสิ่งของเหลือที่ใช้แล้วแต่สภาพดี เปลี่ยนเป็น “อาหาร-ยา” ให้กับน้อง ๆ ได้มีความสุข และปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ