12 มกราคม 2562

CSR – F.C.P. กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านป่าพลู ต.แม่ละมุง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด (ไวท์ฟาร์ม) โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร เมืองทิพย์ (ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนกลุ่ม ทหารเรืออาสา เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562