25 กันยายน 2561

ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำโรงเรียนเปร็งสุทธษิบดี ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำโรงเรียนเปร็งสุทธษิบดี ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสุขภาพและอนามัยให้กับนักเรียน