14 พฤษภาคม 2560

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Repelin Spray (สเปรย์ฉีดกันยุง) ส่งตรง...ขึ้นดอย จ.เชียงราย

"สนับสนุนบุคลากรครูที่อยู่บนดอย" ส่งมอบให้ครูที่สอนหนังสือใน ถิ่นทุรกันดารบนดอยสูง โรงเรียน เวียงผาวิทยา และห้องเรียนอายิโก๊ะ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย